شرکت مهسان طب پارسیان تولید کننده البسه بستری زنانه در طرح ، رنگ ، جنس و سایزهای متفاوت می باشد. لباس های تولید شده با توجه به درخواست بیمارستان یا مراکز جراحی و بر اساس استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت خانه بوده و عموما طرح و مدل نهایی پس از برگزاری جلسه مشاوره با مدیریت ، مترون و مدیر تدارکات بیمارستان تایید و به مرحله الگو و تولید ارسال می گردد.