شرکت مهسان طب پارسیان تولید کننده البسه زنانه ویژه شیر دهی می باشد . این نوع لباس عموما برای مراکز زنان و زایمان طراحی شده و به گونه ای است که ارتباط فیزیکی و لمسی کودک بیشتر باشد . لباس های تولید شده با توجه به درخواست بیمارستان یا مراکز جراحی و بر اساس استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت خانه بوده و عموما طرح و مدل نهایی پس از برگزاری جلسه مشاوره با مدیریت ، مترون و مدیر تدارکات بیمارستان تایید و به مرحله الگو و تولید ارسال می گردد.