ملحفه تولیدی این شرکت شامل ملحفه جنس تترون با قابل شستشو و ملحفه جنس اسپان باند یا یک بار مصرف می باشد که مشخصات مربوط به هر کدام در بخش خود توضیح داده شده است